Download PDF

Deze algemene voorwaarden van EBM zijn samengesteld op 20 juli 2020 en van toepassing op alle diensten.

Offerte

EBM stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werktijd. Alle prijzen zijn exclusief 21% Btw. Offertes dienen online, schriftelijk of per mail te worden geaccepteerd.

Meerwerk

Extra werkzaamheden, die niet in de offerte vermeld stonden, maar op verzoek van de opdrachtgever worden uitgevoerd, worden altijd gefactureerd.

Dagprijs opnamedagen

De dagprijs geldt voor opdrachten tot en met 8 uur. Reistijd tot een halfuur afstand, van en naar de opnamelocatie, zit bij de dagprijs inbegrepen. Indien uw opdracht korter duurt, kunt u de overige tijd niet verplaatsen naar andere dagen. Langere dagen rekenen we af per extra gewerkt uur.

Reis- en verblijfkosten

Gemaakte onkosten t.b.v. uw opdracht, zoals alle vormen van transport en parkeerkosten van alle crewleden worden doorbelast op uw factuur. Onze km vergoeding bedraagt 0,35 cent per kilometer. Bij buitenland opnames is een hogere km vergoeding van toepassing. Bij een opnamedag, waarbij EBM genoodzaakt is buiten de deur te eten, of eten te bestellen, worden de kosten voor ontbijt, lunch en diner (afhankelijk van de duur van de draaidag) van alle crewleden doorbelast op uw factuur. Onder de draaidag vallen ook montagewerkzaamheden als deze aansluitend op dezelfde dag plaatsvinden. Eventuele hotelovernachtingen worden tevens doorbelast voor alle crewleden.

Muziekrechten

In onze pakketten is 1 nummer uit onze reeds afgekochte database inbegrepen. Het gebruik van een extra nummer uit onze database wordt doorbelast. Voor alle andere muziek moet bij gebruik een licentie worden afgesloten. Voor commerciële muziek gebeurt dit bij de stichting BUMA/STEMRA. Hiervoor kan bij EBM een indicatie worden opgevraagd. Maar de kosten kunnen op de factuur hoger of lager uitvallen. Dit heeft te maken met de ondoorzichtige tarieven van stichting BUMA/STEMRA. Alle gemaakte licentiekosten worden doorbelast aan de opdrachtgever.

Correctierondes & aanpassingen

Na aflevering van de montage, zijn er 2 correctierondes (per video) inbegrepen. De eerste bedoeld voor grote inhoudelijk aanpassingen, de tweede bedoeld voor kleine correcties. Verdere, zowel inhoudelijke als visuele, wijzigingen worden per uur gefactureerd. De opdrachtgever kan voor het bestellen van extra correcties en/of aanpassingen van de montage, een kostenindicatie aanvragen voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Kosten op nacalculatie

Indien er grafische beelden, effecten of templates zijn aangeschaft ten behoeve van het project dan zullen deze worden doorbelast aan de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever vooraf om een begroting van de kosten op nacalculatie verzoekt, vermelden wij dit in de offerte. Dit betreft een zo goed mogelijke inschatting op basis van de op dat moment verstrekte informatie door de opdrachtgever. EBM kan ten alle tijde een verhoging van het productiebudget doorrekenen, als de opdrachtgever de opdracht wijzigt of uitbreidt.

Aansprakelijkheid

Indien EBM niet in staat is om een videoproduct af te leveren door buitengewone omstandigheden; zoals falende apparatuur, logistieke problemen, uitzonderlijke nieuwsgebeurtenissen, privé-omstandigheden, of ziekte waarbij geen vervanging beschikbaar is, zal EBM de opdrachtgever geen kosten in rekening brengen en een eventuele aanbetaling terugbetalen. Verder draagt EBM geen enkele andere vorm van aansprakelijkheid.
Wanneer EBM niet volledig kan voldoen aan een opdracht, door bijvoorbeeld het verloop, ontstane of beperkende situaties op een draaidag, alsmede onduidelijke of onvolledige communicatie tussen opdrachtgever en EBM is EBM niet aansprakelijk. EBM zal in de montage naar een alternatieve mogelijkheid zoeken om de mogelijk ontbrekende inhoud alsnog te communiceren op andere wijze, bijvoorbeeld door middel van tekst. Ontstane situaties zoals hierboven beschreven schorten een betalingsverplichting niet op.
EBM zal tijdens de opnames nooit zonder toestemming aan eigendommen van de opdrachtgever komen. EBM is niet aansprakelijk bij schade aan eigendommen van de opdrachtgever.
De aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, al dan niet veroorzaakt door toerekenbare tekortkomingen, wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.
EBM accepteert geen aansprakelijkheid voor gederfde inkomsten, geleden verlies of welke schade dan ook, geleden als gevolg van het niet, niet juist of onvoldoende uitvoeren van de opdracht.
Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren van alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of direct of indirect verband houden met de werkzaamheden van EBM ten behoeve van opdrachtgever. EBM is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden, bijvoorbeeld tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, EBM of derden.

Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die EBM of opdrachtgever niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van opdrachtnemer of opdrachtgever, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van opdrachtnemer of opdrachtgever komt.
In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop opdrachtnemer of opdrachtgever geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de levering of terbeschikkingstelling van goederen of producten respectievelijk de verrichting van werkzaamheden en/of diensten onmogelijk maakt is opdrachtnemer of opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
In geval van overmacht kan opdrachtgever geen vergoeding van geleden schade van opdrachtnemer vorderen.

Verhindering

In sommige gevallen, zoals ziekte, ongevallen of andere buitengewone situaties, kan EBM niet in vaste teamsamenstelling haar werk uitvoeren. Onze eerste voorkeur gaat uit naar het verplaatsen van een opname, zodat de opdracht alsnog door EBM wordt uitgevoerd. Een alternatieve optie is het inzetten van een freelance cameraman, editor of verslaggever.

Annulering

EBM verzoekt u een annulering van een productie altijd zo snel mogelijk te melden en per e-mail te bevestigen. Bij annulering van een compleet videoproduct voor of tijdens de opname; tot uiterlijk 3 dagen voor de 1e opnamedag kunt u een project kosteloos annuleren, hierbij in acht nemende dat eventuele voorbereidende werkzaamheden wel gefactureerd zullen worden, ook als deze niet in de offerte vermeld stonden. Annuleert u later dan drie dagen voor de opname, dan betaalt u 100% van de geoffreerde kosten van de opnamedagen. Bij een buitenland productie geldt een termijn van 7 dagen, omdat hier doorgaans meer voorbereiding bij komt kijken.
Bij annulering van een compleet videoproduct na de opname; de gemaakte opnamen (ruwe), alsmede (deels) gemonteerde, beelden/video’s worden niet overhandigd. Alle al gemaakte kosten moeten worden voldaan.
Bij annulering van een losse draaidag of montagedag; uiterlijk 1 dag van tevoren kunt de opname kosteloos annuleren. Daarna betaalt u 100%.

Klachten

Op het moment van aflevering zal de opdrachtgever controleren of het eindproduct voldoet aan zijn wensen. Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen aan EBM per e-mail zijn bezwaar heeft ingediend kan de opdrachtgever geen beroep meer doen op het feit dat het eindproduct niet aan zijn of haar wens voldoet. Ingezonden klachten, op welk moment dan ook, schorten de betalingsverplichting niet op.

Aanbetaling

Voor alle producties wordt een aanbetaling van 30% gefactureerd. De opdrachtgever moet zorgdragen dat de aanbetaling voor de eerste draaidag is voldaan. Bij een niet ontvangen aanbetaling zal EBM geen werkzaamheden uitvoeren.

Betalingstermijn

EBM hanteert een betalingstermijn van 30 dagen. Indien u niet voldoet aan dit termijn zullen wij u herinneren en gelden de volgende termijnen en kosten:

Eerste herinnering: 10 dagen, geen extra kosten
Tweede herinnering: 10 dagen, 25 euro administratie kosten en wettelijk verplichte rente.
Derde / laatste herinnering: Incasso kosten en wettelijk verplichte rente. Incasso wordt uitgevoerd door incassobureau.

Aanleveren film

De films worden in HD aangeleverd middels het uploaden in een beschermde online omgeving / cloud. Als de film op een andere manier moet worden aangeleverd zitten hier extra kosten aan verbonden.

Ruw beeldmateriaal

Ruw beeldmateriaal geven wij niet uit handen. Er kan wel onderhandeld worden over een extra film (montage) van het gedraaide materiaal. Deze nieuwe opdracht zal worden gefactureerd.

Auteursrecht

EBM is maker en heeft daarom het auteursrecht op het gemaakte materiaal (tekst, beeld en geluid) of videoproduct. Deze rechten worden niet overgedragen. Wel geven wij onze opdrachtgever een licentie om het afgeleverde eindproduct overal en waar dan ook te vertonen. De opdrachtgever mag niet zonder toestemming het eindproduct, of delen daarvan hergebruiken of wederverkopen. (Vooraf) besproken ideeën, concepten en formats vallen ook onder het auteursrecht van EBM.

Intellectueel eigendom

Workflows, templates, designs, formulieren, setups, camera instellingen en montage documenten zijn intellectueel eigendom van EBM en worden niet beschikbaar gesteld.

Copyright

Tenzij anders overeengekomen, blijft het copyright (het recht om kopieën te maken) bij EBM. Een opdrachtgever dient toestemming te vragen aan EBM om meer kopieën van een videoproductie te maken. Copyright is wel verhandelbaar. Klanten kunnen dus het recht kopen om zelf onbeperkt kopieën te maken. In geval van schending van het copyright is EBM niet verantwoordelijk voor eventuele claims van derden.

Archivering

14 dagen na oplevering van een eindmontage worden projecten gearchiveerd en kunnen wij geen garantie meer geven dat uw videoproductie/montage of ruw beeldmateriaal nog beschikbaar is. Een opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het goed bewaren van de afgeleverde content. Als het project en de media langer bewaard moet blijven dan worden hiervoor kosten in rekening gebracht. Als dit gewenst is moet hiervoor tijdig opdracht worden gegeven. Mocht de opdrachtgever onverhoopt iets kwijtraken dan kan men altijd proberen EBM te contacteren, maar 14 dagen na oplevering kunnen wij geen garantie meer geven dat uw videoproductie/montage of ruw beeldmateriaal nog beschikbaar is.

Eigendomsvoorbehoud

De opdrachtgever is pas eigenaar van de videoproductie als de betaling is ontvangen. Let op: ‘eigenaar’ betekent niet dat het auteursrecht en copyright ook bij de opdrachtgever liggen. Zie ‘Intellectueel eigendom’ & ‘Copyright’. De opdrachtgever wordt alleen eigenaar van het in de offerte beschreven af te leveren product of dienst.